0474 502 864 - 0476 662 868 Info@cleancare.be
Selecteer een pagina

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.De Nederlandse taal wordt aanzien als de gebruikelijke handelstaal en heeft steeds voorrang op al onze teksten in andere talen of gebruikelijke vertalingen.

2.Al onze facturen zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke regeling.

3.De facturen zijn betaalbaar te Aalter  of op rekening nummer: BE 36652846072781

4.Iedere factuur, niet betaald op de vastgestelde vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, een verwijlintrest opbrengen van 12% per jaar. Daarenboven zal iedere niet op de vervaldag betaalde factuur bij wijze van schadevergoeding verhoogd worden met 15% en dit met een minimum van 125 EURO

5.In geval van betwisting van een factuur zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent bevoegd

6.Iedere klacht tegen onderhavige factuur, dient binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven geformuleerd te worden. Door aanvaarding van de factuur, wegens gebrek aan protest binnen de 8 dagen na factuurdatum, erkent de klant kennis genomen te hebben van onze algemene voorwaarden en met deze in te stemmen zonder enig voorbehoud.

7.De termijnen van waarborg voor geleverde of aangewende of ter beschikking gestelde goederen beperkt zich strikt tot deze welke de fabrikant van deze goederen toepast. Schoonmaakbedrijf  C&R Cleancare is nooit verantwoordelijk voor eventuele verborgen gebreken van de door hen aangewende goederen noch voor de eventuele verliezen, schade e.d. welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen voortvloeien door het aanwenden of ter beschikking stellen van de hiervoor bedoelde goederen.

8.Ingeval van wijziging van lonen, sociale lasten, grondstoffen, valutaschommelingen, wijzigingen in taksen en belastingen, behoudt Schoonmaakbedrijf  C&R Cleancare zich het recht voor zijn prijzen ten allen tijde aan te passen en dit behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen in onze offertes, uitvoeringsdetails en of contracten. Al onze tegenwoordige offertes zijn berekend op basis van de thans geldende lonen, prijzen van grondstoffen en taksen en belastingen; alle door ons in onze offertes opgenomen prijzen zijn steeds exclusief BTW en andere taksen en of heffingen tenzij anders vermeld.

9.Elke wijziging in de toestand van de klant; zoals overlijden, onvermogen, ontbinding van vennootschap, onzekere solventievermogen, concordaat, faling en zelfs laattijdige betaling, wettigt Schoonmaakbedrijf C&R Cleancare waarborgen te eisen of een gedeelte of gans de overeenkomst op te schortten en of te vernietigen .

10. Alle bestellingen gedaan via Internet, e-mail, fax en of via een van onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig onder voorbehoud van aanvaarding door Schoonmaakbedrijf C&R Cleancare.

11.Alle bestellingen worden als bindend beschouwd. Zij kunnen niet eenzijdig door de opdrachtgever worden opgezegd. Bij eenzijdige opzegging van de overeenkomst, om welke reden ook, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding door de opdrachtgever een bedrag betaald worden gelijk aan 30% van de prijs van de overeenkomst met een minimum van 125 Euro.

12.Iedere bestelling van welke aard ook, is slechts geldig na schriftelijke bekrachtiging en na het verlenen van de nodige betalingsgaranties.

13. Al onze offertes blijven geldig tot 30 dagen na offertedatum.; behoudens prijswijzigingen van onze leveranciers.

14. De producten door Schoonmaakbedrijf C&R Cleancare aangeboden zijn enkel voor professioneel gebruik. Zodoende is Schoonmaakbedrijf C&R Cleancare niet verantwoordelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het verkeerdelijk gebruik van de geleverde goederen.

15. Elk goed van welke aard ook blijft de volledige eigendom, en dit in de meest absolute zin van het woord, van Schoonmaakbedrijf C&R Cleancare  tot op het moment van volledige betaling der goederen.

16. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere zelfs niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswegen en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn onverminderd onze rechten op schadevergoeding en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door Schoonmaakbedrijf C&R Cleancare zal hiervoor volstaan.

17. Ingeval de klant, na ondertekening van de overeenkomst, om welke reden ook belangrijke wijzigingen wenst aan te brengen, mag uit het feit dat wij een nieuwe offerte maken, geenszins afgeleid worden dat wij stilzwijgend akkoord zijn met een minnelijke ontbinding van de bestaande overeenkomst. De schuldvernieuwing zal pas verworven zijn bij ondertekening van de nieuwe overeenkomst. Tot zolang behouden wij al onze rechten uit de bestaande overeenkomst.